Geplaatst op: 22-03-2017

Op 17 maart jl heeft de algemene VoorjaarsLedenVergadering van onze vereniging plaats gevonden. Ruim 60 leden hebben deze vergadering bijgewoond. Na een welkom aan de leden gaf de voorzitter, omdat onze penningmeester Astarte niet aanwezig kon zijn, een overzicht van de financiën over 2016. Door de combinatie van grote uitgaven voor de vernieuwing van de Jan van der Meer steiger, uitgaven aan zeilkleding voor opleidingen en trainingen in 2016, het opzeggen van het pachtcontract door de familie Hogenboom zijn de uitgaven in 2016 als aangekondigd hoger uitgevallen dan begroot. Door een zuinig beleid op andere vlakken is het de penningmeester uiteindelijk toch gelukt de financiële situatie gezond te houden. De kascommissie  vertegenwoordigd door Peter Klerks, gaf in zijn verslag enige kritische  aanbevelingen, welke het bestuur zal meenemen naar het volgend jaar. Met deze aanbevelingen heeft de kascommissie de jaarstukken goedgekeurd.

In een terugblik over 2016 kunnen we terugkijken op een succesvol jaar. Ondanks het roerig begin van het jaar met het opzeggen van de pacht door de familie Hogenboom, is het  ons dank zij de inzet van vele vrijwilligers toch gelukt de Horeca draaiende te houden en is nu het beheer weer in goede handen van Edwin van Wieringen.

Op sportief gebied zijn er het afgelopen jaar weer goede prestaties geleverd, met als hoogtepunt de deelname van enkele van onze leden aan de Olympische spelen. Daarnaast is er in het groot onderhoud van de haven een grote stap gemaakt met het vernieuwen van de Jan van der Meersteiger, is het bruin Café omgebouwd tot het Braassemcafé en is er flink geïnvesteerd in het varend materieel. Op dit moment wordt er door de fa van der Poel hard gewerkt aan de volgende fase van het onderhoud van de haven, waarvan de eerste resultaten al zichtbaar zijn.

De uitslag van de enquête over een eventuele aanpassing van de haven door verbinden van de Otrabandasteiger met het clubhuis werd besproken. Hoewel een meerderheid van de leden vóór de aanpassing stemden, blijken de gebruikers van de Otrabandasteiger in ruime meerderheid tegen deze verandering. Omdat zij het meest betrokken zijn hierbij, wordt het plan niet uitgevoerd.

Ook voor opleidingen en trainingen is het een goed jaar geweest. De deelname blijft op een gezond peil, door de successen is wel een groot aantal zeilers door naar de kernploeg doorgestroomd. Gelukkig is er ook genoeg instroom van onderaf en ook dankzij onze goede resultaten bij de Combi’s van andere verenigingen, zodat ook voor 2017 de vooruitzichten goed zijn.

In 2016 is de deelname aan de door ons georganiseerde wedstrijden op een hoog niveau gebleven. Daarnaast blijven wij meedoen aan de Clubkampioenschappen Teamzeilen en aan de Eredivisie zeilen. De Wedcom zoekt naar mogelijkheden ook één van deze wedstrijden op ons water te organiseren.

Tenslotte belicht de voorzitter in het kort de plannen van de gemeente in het kader van het plan Braassemerland en de mogelijkheid tot het varen van de Tulpenroute door de polder. Wij zoeken naar een mogelijkheid om begin en eindpunt van deze vaartocht bij onze vereniging te laten plaatsvinden. Na het vaststellen van de datum van de NajaarsLedenVergadering ( 17 november 2017) sluit de voorzitter de vergadering en konden de leden onder het genot van een door Edwin verzorgde borrel enthousiast napraten.