Geplaatst op: 21-11-2015

De avond begon met de behandeling van de notulen van de Voorjaars ledenvergadering en de recentelijk gehouden Bijzondere ledenvergadering. Met enige kleine aanpassingen werden deze notulen door de vergadering goedgekeurd. Vervolgens werden de mutaties in het bestuur gepresenteerd en de nieuwe kandidaat bestuursleden voorgesteld, zijnde Jack Orij voor opleidingen, Walter van Gruijthuijsen voor de trainingen en Astarte Krijgsman als penningmeester. Hans Juray had middels een ingezonden stuk laten weten af te zien van zijn voornemen om de vacature voor bestuurslid clubzaken in te vullen.

Belangrijkste onderwerpen tijdens deze ledenvergadering, waren de voorstellen die het bestuur presenteerde met betrekking tot de pacht van de horeca en het havenbeheer. Met zowel de familie Hogenboom als Ron Azier zijn er verregaande afspraken gemaakt voor de termijn van 3 jaar. Met dank ook aan de pachtcommissie, bestaande uit Peter van der Krogt, Jörgen Poortman en Kees Spaans, die middels uitgebreid onderzoek een advies aan het bestuur hebben uitgebracht aangaande de invulling voor zowel horeca als beheer van de haven. Partijen lijken onderling het eens te zijn over het voorgestelde, hoewel de detailinvulling op sommige plaatsen nog moet plaatsvinden.

Vervolgens kwam het beleidsplan aan de beurt, waarin ook de voorstellen met betrekking tot investeringen werden behandeld en de begroting voor het volgende jaar. Het bestuur heeft het voorstel gedaan om behoorlijk wat budget vrij te maken voor groot onderhoud en de aankoop van een 4-tal ribs. Vervolgens werd de begroting toegelicht, waarin voornamelijk aan de uitgavenkant aanzienlijke verhogingen voorkomen, dit vanwege het feit dat het pachtcontract nu met 2 partijen wordt aangegaan en de Vereniging naar alle waarschijnlijkheid btw-plichtig zal worden voor een aantal zaken. Met name dit laatste gaf aanleiding tot de nodige discussies, omdat in feite nu nog niet precies gezegd kan worden hoe de begroting voor 2016 uitvalt. Daarvoor moeten er nog gesprekken met de Belastingdienst gevoerd worden.

Het bestuur bracht vervolgens alle voorstellen in stemming en vroeg het vertrouwen van de vergadering met betrekking tot vervolgstappen. Met een kleine meerderheid van stemmen, werd dit vertrouwen in het bestuur uitgesproken.

De voorzitter bedankte alle leden voor hun komst en sloot de vergadering af waarna er in gemoedelijke sfeer nog een drankje en een hapje werden genoten.