Geplaatst op: 28-11-2016

De druk bezochte vergadering werd voorafgegaan door een heerlijk bord hutspot met een balletje gehakt in het Bruin Café, want dat is de plek waar onze leden iedere vrijdagavond (vanaf 17:00 uur), terecht kunnen voor een gezellig borreltje en een hapje met andere clubgenoten.Wouter van der Gronden opende de vergadering door iedereen welkom te heten en de oproep om binnen de club elkaar met respect te behandelen, daarbij in het oog houdende dat een ieder het beste met de club voorheeft en dat niemand feilloos is. Vervolgens kwamen alle bestuursleden aan het woord met een terugblijk over het afgelopen jaar en de plannen voor volgend jaar. Hieronder een korte samenvatting, de uitgebreide notulen zijn later beschikbaar ter inzage.

Financiën

Ondanks een licht afnemend ledental en de extra kosten die men de afgelopen 2 jaar heeft moeten maken voor het onderhoud van de haven en de renovatie van de keuken, staat de club er financieel goed voor en zijn er zelfs 3 nieuwe Rib's aangekocht. De begroting voor 2017 is erop gericht de reserves weer aan te vullen, zodat de vereniging ook in de toekomst de noodzakelijke investeringen kan blijven doen.

Haven

Er is veel werk verricht om de haven weer in een perfecte conditie te krijgen, waarbij een belangrijke bijdrage is geleverd door Kees Spaans die in samenwerking met Ron Azier ook veel 'oude' problemen heeft opgelost. Voor het volgende jaar staan er weer een aantal projecten op stapel. Er ontstond een levendige discussie over de veranderingen van de haven zoals door het bestuur voorgesteld. (zie website). Er zal een enquête gehouden worden onder ligplaatshouders en huurders van de 'landjes' hoe men tegenover deze plannen staat. 

Opleidingen

Men kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar. Er is een toename geweest van het aantal kinderen die op de Braassem worden opgeleid, waarbij de kinderen bovendien hoog scoren tijdens diverse wedstrijden. Wel zal er extra aandacht besteed worden aan het aantrekken van nieuwe Optimisten zeilers.

Trainingen

Ook hier kijkt men terug op een goed jaar. Zowel voor Opleidingen als Trainingen, is er een oproep gedaan de huidige bestuursleden te ondersteunen, met name als het gaat om uitvoerende werkzaamheden.

Wedstrijden

Het was een vol jaar, waarbij de vereniging zich weer prima heeft geprofileerd. Ook de Wedstrijd agenda voor 2017 ziet er goed gevuld uit, met ook een aantal externe evenementen waar de Braassem de banen en het comité verzorgt.

Horeca

Na een turbulent begin van 2016, is de Horeca inmiddels in goede handen van Edwin van Wieringen en zijn team. Dit tot volle tevredenheid van de leden die de inspanningen en verrichtingen van Edwin beloonden met een applaus. Er wordt gestreefd naar een langdurige relatie tussen de vereniging en Edwin. Mooi om te zien hoe het initiatief van Edwin, Ron en Adriaan om het clubgevoel te versterken door middel van het Clubcafé, wat nu iedere vrijdagmiddag vanaf 17:00 uur geopend is, met enthousiasme is ontvangen.

Afscheid Jan de Vreede

Het stond er al een tijdje aan te komen dat Jan de Vreede afscheid zou gaan nemen als bestuurslid. Namens het bestuur en de leden, werd Jan door de voorzitter bedankt voor alle jaren dat hij zich als bestuurlid, maar ook als vrijwilliger, heeft ingezet. Zijn onvoorwaardelijke en onuitputtelijke energie voor de vereniging gaat echter niet verloren, Jan blijft zich gelukkig nog met vele zaken bezig te gaan houden.

Clubkleding

Op initiatief van Nathalie Vreeburg is er nu de mogelijkheid om clubkleding te bestellen. Doe dat wel voor 1 december 2016, alleen dan ben je verzekerd dat je in het voorjaar de kleding ook hebt. Zie de website voor meer informatie

Lustrum Commissie

In 2018 bestaat de Vereniging 100 jaar. Marijke Hasselman, voorzitster van de Lustrum commissie, deed kort verslag van de geplande activiteiten, zonder al te veel in detail te vertellen. Het wordt een fantastisch jaar in ieder geval!

Afsluiting

De avond werd afgesloten met het vaststellen van de datum voor de VoorjaarsLedenVergadering 2017, waarna de Voorzitter iedereen bedankte en uitnodigde voor een borrel en een hapje.