Over de WV

Historie

Op 22 maart 1918 komt een aantal inwoners van Roelofarendsveen bijeen om een zeilvereniging op te richten met het doel wedstrijden te organiseren. Al in de zomer van het zelfde jaar worden de eerste wedstrijden door deze zeilvereniging, die de naam "Steeds Sneller" krijgt, daadwerkelijk georganiseerd. Zowel "booten" als "praamen" mogen aan de wedstrijden deelnemen. Het inschrijfgeld voor de open wedstrijden bedraagt 1,50 - de prijs: een medaille. Eind 1922 wordt besloten de naam "Steeds Sneller" te wijzigen in Zeilvereniging Braassemermeer. Twee jaar later sluit de vereniging zich aan bij de "Verbondenen Zeilverenigingen" nu beter bekend als het KNWV en tevens wordt Koninklijke goedkeuring van de inmiddels opgemaakte statuten aangevraagd.

In de daarop volgende jaren worden regelmatig wedstrijden voor de Regenboog- en de 12-vts jol-klasse georganiseerd. Ook de samenwerking met Hollandia en de Kaag voor het samenstellen van de wedstrijdkalender dateert uit die periode.

In de oorlogsperiode komen de zeilactiviteiten vrijwel stil te liggen en pas in 1947 worden er weer wedstrijden georganiseerd. In 1950 worden de eerste studenten wedstrijden georganiseerd en nemen voor het eerst Friezen deel in de Regenboogklasse. De drukte die nationale wedstrijden met zich meebrengt zorgt ook in die tijd al voor problemen bij "Jachthaven De Braassem" en in november 1957 wordt door het bestuur van de vereniging het voorlopig koopcontract getekend voor een perceel land, riet en water aan de Noorderhem. Op 2 april 1966 wordt de nieuwe jachthaven opengesteld. Op 17 januari 1967 is de eerste ledenvergadering in het clubhuis, dat grotendeels met medewerking van leden gebouwd is.

Vanaf 1968 neemt de wedstrijdorganisatie op de Braassem een grote vlucht.

Intussen wordt er niet meer vanaf de starttoren gestart maar vanaf een startschip aan de lagerwal. In 1973 worden de uitslagen van de Na-Braassem voor het eerst met behulp van de computer uitgewerkt. In 1974 wordt aan alle deelnemers van het voorgaande jaar een boekje toegezonden met de wedstrijden die de Braassem het jaar daarop gaat organiseren. Dit initiatief wordt het jaar daarna overgenomen door het KNWV. Nu kennen we dit als het Logboek. In dit zelfde jaar is het aantal deelnemers aan de Na Braassem gegroeid tot omstreeks 500.

In 1975 wordt gestart met de Jeugdzeilopleiding, terwijl in 1976 de zeilende moeders, de Zijlmijtjes worden opgericht.In 1978 viert de Braassem haar 12e lustrum. In de periode tot 1998, het jaar van het 14e lustrum zijn vele activiteiten verder uitgebreid en vervolmaakt.

Zo wordt in 1988 gestart met het organiseren van winterwedstrijden voor kajuitjachten en kan de vereniging in dat jaar, door een aanzienlijke bijdrage van huissponsor O’Neill en een lustrum actie onder de leden, een eigen rescue schip, de Braassem 70 aanschaffen. In die tijd wordt ook gestart met het zeilen voor "oudere jongeren" op de dinsdagavond. Bij de zomerwedstrijden op zaterdag 7 juni 1997 komt tijdens een plotselinge bijzonder hevige storm de Pampuszeiler Erik Vink door verdrinking om het leven. Deze gebeurtenis is voor het KNWV aanleiding het thema "Veiligheid op het Water" nader uit te diepen en onder de aandacht van de wedstrijdgevende verenigingen en wedstrijdleiders te brengen. In de winter van 1997/1998 is met hulp van vele leden de ledenzaal volledig verbouwd en aangepast aan de eisen van deze tijd.

Ook buiten de grenzen van de Braassem is het wedstrijdcomité actief. Een aantal keren wordt een bijdrage geleverd aan de organisatie van de Spa Regatta in Medemblik en wordt op de Grevelingen het business evenement de Company Trophy georganiseerd. In 1990 had de vereniging de eer het IYRU Wereldkampioenschap Dameszeilen tezamen met de WV Hoorn te mogen organiseren en in 1995 is het comité verantwoordelijk voor de organisatie van het wereldkampioenschap J/22 op de Grevelingen.

In al die jaren kwamen uit de gelederen van de vereniging tientallen nationale en internationale kampioenen voort zoals Van Wijk, Van Staveren, de Groot en Kraan terwijl ook Fred Imhoff tot de leden der vereniging behoort. In 1996 won ons lid Roy Heiner een bronzen olympische medaille op de spelen in Savannah. Mark Neeleman werd Wereldkampioen in de J/22 in 1995 en in 1997 werd Albert Kooijman Europees kampioen in dezelfde klasse. In 1998 hebben we met het team van Fred Imhoff in de Draak weer een Europees kampioen in de gelederen. In 2000 is de Braassem ruim vertegenwoordigd op de Olympische Spelen van Sydney, met het team van Roy Heiner, Peter van Niekerk en Dirk de Ridder in de Soling en het team van Carolijn Brouwer en Alexandra Verbeek in de 470. Helaas slagen deze teams er niet in met medailles naar huis te komen. In 2001 worden er ook weer diverse van onze leden kampioen, zowel op nationaal als op internationaal niveau. In de Volvo Ocean Race van 2001-2002 zijn er maar liefst 3 deelnemende Braassemleden, te weten Dirk de Ridder, Klaartje Zuiderbaan en Carolijn Brouwer. In de Louis Vuitton Cup en America's Cup van 2002-2003 is Peter van Niekerk bemanningslid bij het winnende Zwitserse Team Alinghi en voor de Conny van Rietschoten Troffee van 2002 zijn maar liefst 4 Braassemleden genomineerd, waaronder de uiteindelijke winnaar, Dirk de Ridder.

 

Achtergrond


De watersportvereniging Braassemermeer heeft haar domicilie aan de Noorderhem te Roelofarendsveen, een door "vervening" ontstane haven. Gelegen aan de staande mast route is het een geliefde plaats voor passanten om enkele dagen te verblijven. Met name in de zomer en zelfs tijdens de vakantie maanden is de Braassem vaak een oase van rust. De plas is gemiddeld ongeveer een meter of twee diep met een tweetal ondieptes (1,50) en een diepe put van rond de 20 meter. Als daar een Regenboog zinkt is het even zoeken, zoals we enkele jaren geleden mochten ondervinden.
De vereniging heeft cica 900 leden en een jachthaven met ruim 200 ligplaatsen voor kieljachten en jollensteigers voor ongeveer 100 midzwaardboten. Hoog in het vaandel van de vereniging staat het organiseren van trainingen en wedstrijden. Hoewel er tegenwoordig nauwelijks nog sprake is van seizoenen, we gaan de hele winter door, begint het wedstrijdseizoen eigenlijk met de inmiddels wereldbekende International Easter Optimist Regatta. Tijdens de Paasdagen komen ruim 250 Optimistzeilers uit meestal zo’n 15 landen naar de Braassem om een serie wedstrijden te varen waar na zeven races uiteindelijk de Easter Regatta Champion uit moet voortkomen. Bekende zeilers als Serge Kats en Lisa Westerhof wonnen ooit een Easter Regatta op de Braassem. In 1998 en 1999 ging de eer naar de Brit Paul Campbell-Jones. In 2000 hadden we weer een Nederlandse winnaar, namelijk Steven Le Fevre die deze prestatie herhaalde in 2002, nadat de Belg Corentin Demanet in 2001 de sterkste was.

Gedurende het jaar worden over het algemeen enkele klasse evenementen georganiseerd en zijn er de vaste wedstrijdseries zoals de Voor-Braassem, de Zomerwedstrijden en de Na-Braassem die traditioneel in september gevaren wordt. Vaak ook worden in de zomermaanden Nederlandse Kampioenschappen georganiseerd voor de Solo, de Regenboog, de Flying Dutchman, de Efsix en de Sharpie. Er waren ook kampioenschappen voor de Pampus, O-Jol en Randmeer. Op de Braassem werden ook kampioenschappen verzeild in de 12vts Jol, Regenboog, 5.5m en Valk. De Braassem probeert zich altijd flexibel en facilitair op te stellen zodat de zeilers "waar voor hun geld" krijgen en met een goed gevoel huiswaarts gaan.

Ook voor de leden onderling worden er regelmatig wedstrijden georganiseerd. De DiZeBra (DInsdagavondZEilen op de BRAassem) mag zich al ruim 10 jaar op nog steeds toenemende belangstelling verheugen.

In de winter varen we, indien mogelijk op de vierde zondag van de maand, winterwedstrijden voor kajuitjachten. Gezeild wordt in ORC, MaxFun, J/24 en een bijzonder groot veld J/22’s. Op een goede zondag is een veld van tegen de 50 J/22's geen uitzondering. Gemiddeld varen er ruim 80 schepen tijdens de relatief korte wedstrijden. Na afloop worden in het clubhuis de uitslagen bekend gemaakt en de prijzen verdeeld. Doordat de Braassem zich gelukkig kan prijzen een beroep te mogen doen op een aantal vaste sponsors kunnen we de deelnemers verrassen met vaak bijzonder mooie prijzen.

Klassenorganisaties die nadere inlichtingen wensen te ontvangen over de organisatie van evenementen op de Braassem kunnen een mailtje sturen aan de commissaris wedstrijden, wedstrijden@braassemermeer.nl

Voor overige inlichtingen over ligplaatsen wende men zich tot de ligplaats@braassemermeer.nl

 

Bestuur


De WV Braassemermeer heeft een bestuur bestaande uit minimaal 7 leden. Kern van het bestuur is het dagelijks bestuur (DB) bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Het DB houdt zich met name bezig met de algemene en financiële aangelegenheden. Naast het DB zijn de portefeuille houders Haven, Opleidingen , Wedstrijden en Clubzaken actief.
Het bestuur wordt op veel terreinen bijgestaan door commissies. De commissie Wedcom is hiervan een van de bekendste.

 

Vrijwilligerswerk


Leden, m.u.v. de jeugdleden onder de 18 jaar, hebben zich bij het aangaan van het lidmaatschap verplicht om zich 2 dagen voor de WV als vrijwilliger in te zetten. Voor informatie over wat u voor de WV kunt betekenen neem contact op met secretaris@braassemermeer.nl

 

Beleidsplan


Jaarlijks stelt het bestuur een meerjarenbeleidsplan op. In de najaars ledenvergadering is dit plan het uitgangspunt voor de komende jaren. Het eerste jaar van het plan is het operationeel jaar en operationeel plan. In het beleidsplan kijkt het bestuur naar de ontwikkelingen in watersportland, naar kansen en bedreigingen voor de WV en waar de WV sterk en zwak in is. Belangrijk in het plan is de financiële verwachting en de keuze voor investering.
In de voorjaarsledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde, financiële beleid.

 

Statuten


De statuten van WV liggen notarieel vast. Het bestuur heeft er voor gekozen om de statuten beknopt te houden en met name via de verschillende reglementen de vereniging te leiden. Wijziging van de statuten kan alleen met een tweederde meerderheid van het aantal geregistreerde stemgerechtigden. Is het vereiste ledenaantal niet aanwezig dan kan het bestuur een extra ledenvergadering uitschrijven. Een gewone meerderheid van stemmen is dan voldoende om de wijziging door te voeren. De wijziging is pas rechtsgeldig als deze notarieel is verwerkt.

 

Huishoudelijk reglement


In het Huishoudelijk reglement liggen de afspraken vast van de rechten en plichten van leden en vereniging. Tevens is de procedure van vergaderingen opgenomen. Wijziging van het Huishoudelijk reglement kan met gewone meerderheid van stemmen in de voor- of najaarsledenvergadering.

 

Haven reglement


In het Haven reglement staan de voorwaarden van het gebruik van de haven. Op het terreinen van de WV is het Haven reglement van toepassing. Leden, bezoekers en passanten zijn gehouden aan het haven reglement. Wijziging van het Haven reglement kan met gewone meerderheid van stemmen in de voor- of najaarsledenvergadering.

 

Kraan reglement


De afspraken over het gebruik van de kraan liggen vast in het kraan reglement. De kraan heeft een maximum hijs last van 2000 kg. Gebruik van de kraan is voor eigen risico. Leden met een stallingsplaats op het stallingsterrein ontvangen na betaling van een borg een sleutel die zowel op het toegangshek als op de kraan past.
Voor derden is kranen tegen een tarief mogelijk. De sleutel van de kraan is te verkrijgen bij de beheerder in het clubhuis.

 

Vertrouwenspersoon


De omgangsregels van de WV. Braassemermeer

De WV Braassemermeer gaat uit van omgaan met vertrouwen en respect voor elkaar. Dit blijkt in de praktijk plezierig te werken. Binnen de vereniging worden veel activiteiten ontplooit en al die activiteiten moeten in een veilige omgeving plaatsvinden. Trainers, opleiders en leden hebben hier over het algemeen aandacht voor.
In het geval dat leden geconfronteerd worden met een onplezierige situatie dan is mevr. L.J.T. van der Gronden de vertrouwenscontactpersoon van WV Braassemermeer. Zij is ontwikkelingspsychologe. 

Dit zijn de regels van de Braassem:

1. Leden/trainers/ begeleiders van de Braassemermeer (hierna te noemen leden) moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen alle leden zich veilig voelen.
2. Leden onthouden zich van elke vorm van (machts) misbruik of seksuele intimidatie tegenover andere leden.
3. Seksueel handelen en seksuele relaties tussen leden/begeleiders en het jeugdige lid/deelnemer tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
4. De leden onthouden zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
5. De leden heeft de plicht andere leden of deelnemers te beschermen tegen schade en (machts) misbruik als gevolg van (seksuele) intimidatie.

De NOC NSF ondersteunt sportverenigingen doormiddel van het onder aandacht brengen van problemen met betrekking tot seksuele intimidatie. Bij het NOC*NSF telefonisch meldpunt worden jaarlijks tussen de 80-100 meldingen geregistreerd. Dit is zeker niet een goede weergave van het werkelijk aantal incidenten, dat ligt zeker hoger.
Seksuele Intimidatie treft jaarlijks gemiddeld 20 verschillende takken van sport.
In 70% van de meldingen is het slachtoffer een vrouw, in 30% een man. De aard van de meldingen varieert van verbale intimidatie en niet-functionele of ongewilde aanrakingen tot aanranding, verkrachting en langdurig seksueel misbruik. Een derde van alle meldingen bestaan uit deze laatste drie categorieën. Van deze slachtoffers is 95% jonger dan 20 jaar en 60% zelfs jonger dan 16 jaar.

Wat is seksuele intimidatie?
Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

Voor meer informatie bezoek je de site: www.watisjouwgrens.nl

Ondanks goede afspraken kan het helaas soms verkeerd gaan en dan is het belangrijk dat deze problemen zo snel mogelijk worden besproken, en mogelijk opgelost. Blijf niet doorlopen met een gevoel van onveiligheid of intimidatie. Hoe eerder het bespreekbaar wordt gemaakt hoe kleiner het probleem mogelijk gehouden kan worden.
Er zijn altijd minimaal 2 partijen betrokken die beiden een kans moeten krijgen hun verhaal te kunnen doen.

Wat doet een VertrouwensContactPersoon” (V.C.P)
Seksuele intimidatie komt overal voor: op het werk, in de disco, op school… en helaas ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies. Of gewoon voor een luisterend oor. De vertrouwenscontactpersoon luistert in vertrouwen naar de problemen die zijn ontstaan en heeft een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet als er strafbare feiten zijn gepleegd omdat er dan een burgerplicht is om deze bij de politie te melden. Problemen moeten in principe door de betrokkene zelf worden opgelost en niet door de vertrouwenscontactpersoon, maar er wordt wel geholpen een weg te vinden om tot een adequate oplossing te komen.

De vertrouwenscontactpersoon voor de WV. Braassemermeer is mevr. Van der Gronden en is te bereiken op mailadres: vertrouwenspersoon@braassemermeer.nl. Indien je mailt belt zij zo spoedig mogelijk terug. In dringendere gevallen, is zij tevens te bereiken onder telefoonnummer 06-1443 9694. Zij heeft een cursus bij de NOC NSF gevolgd en is geregistreerd als VCP’er.

Meldpunt en vertrouwenspersonen
Er is tevens een mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met een meldpunt bij de NOC NSF. Dit meldpunt (0900-2025590) is 24 uur zeven dagen per week bereikbaar en is beschikbaar voor eerste opvang, vragen en advies aangaande seksuele intimidatie in de sport. Het meldpunt verwijst voor verder advies en ondersteuning bij incidenten door naar de NOC*NSF poule van vertrouwenspersonen en adviseurs die regionaal ondersteuning en advies bij incidenten geeft aan zowel slachtoffers, beschuldigden als sportorganisaties.

 

Vrijwilligersverzekering


De gemeente Kaag en Braassem een vrijwilligersverzekering afgesloten voor mensen die voor een organisatie vrijwilligerswerk verrichten. Gelet op het maatschappelijk belang van dit vrijwilligerswerk ziet de gemeente het als haar taak om voor deze vrijwilligers een vrijwilligersverzekering af te sluiten.

De vrijwilligersverzekering is voor vrijwilligers die binnen of voor een organisatie (vereniging, instelling, kerk, dorpshuizen, dorpsraden et cetera) onbetaalde werkzaamheden, met een maatschappelijk belang verrichten voor derden. Indien er uitsluitend een vergoeding wordt ontvangen die wordt gehanteerd als grens door de Belastingdienst voor vrijwilligersvergoedingen, kunt u ook gebruik maken van deze verzekering. Deze werkzaamheden kunnen regelmatig terugkerende activiteiten zijn maar ook eenmalige werkzaamheden. Ook de leeftijd van de vrijwilliger en het aantal uren dat iemand vrijwilligerswerk verricht zijn niet van belang. Het enige criterium is dat de vrijwilliger binnen of voor een organisatie actief is. De verzekering bestaat uit een ongevallen- en een persoonlijke eigendommenverzekering, een rechtsbijstandsverzekering plus een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen. Deze verzekering biedt een ruime dekking.
Om gebruik te kunnen maken van deze verzekering is het voor organisaties niet nodig om vrijwilligers te registreren. Ook de vrijwilliger hoeft zich vooraf niet bij de gemeente te melden. Geadviseerd wordt om niet de eigen verzekering en op te zeggen, de eigen ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering moeten worden aangehouden.

In geval van schade kan de vrijwilliger een schadeformulier, invullen en digitaal verzenden. Voordat de gemeente het formulier naar de verzekeraar doorstuurt kan zij bij de vrijwilligersorganisatie aanvullende informatie vragen. Voor een schadeclaim wegens diefstal is het bovendien nodig dat de indiener eerst aangifte bij de politie doet. Vervolgens stuurt de gemeente het formulier door. Centraal Beheer Achmea handelt de schade direct af met de verzekerde en bericht de gemeente hoe de schade is afgehandeld.

 

Huisstijl


Van belang voor de WV is een goede herkenbaarheid van haar activiteiten en de prestaties van haar leden. Vandaar dat het logo regelmatig gebruikt wordt. Helaas zijn er in het verleden wel eens foutieve logo's gebruikt. Het enige, juiste logo is het logo wat u links boven aan de website ziet. Heeft u het logo nodig om op publicaties, kleding of merchandise te laten drukken? Vraag dan het logo in het juiste formaat op bij redactie@braassemermeer.nl. Voordat er een definitief akkoord gegeven kan worden op een drukproef wil de redactie graag ook de drukproef zien en akkoord geven.
Vraag svp uw leveranciers eventuele oude logo's uit hun bestanden te verwijderen bij het aanleveren van het nieuwe logo. 

Het te gebruiken lettertype binnen de huisstijl van de WV is Helvetica.