Achtergrond

De watersportvereniging Braassemermeer heeft haar domicilie aan de Noorderhem te Roelofarendsveen, een door "vervening" ontstane haven. Gelegen aan de staande mast route is het een geliefde plaats voor passanten om enkele dagen te verblijven. Met name in de zomer en zelfs tijdens de vakantie maanden is de Braassem vaak een oase van rust. De plas is gemiddeld ongeveer een meter of twee diep met een tweetal ondieptes (1,50) en een diepe put van rond de 20 meter. Als daar een Regenboog zinkt is het even zoeken, zoals we enkele jaren geleden mochten ondervinden.

De vereniging heeft cica 900 leden en een jachthaven met ruim 200 ligplaatsen voor kieljachten en jollensteigers voor ongeveer 100 midzwaardboten. Hoog in het vaandel van de vereniging staat het organiseren van trainingen en wedstrijden. Hoewel er tegenwoordig nauwelijks nog sprake is van seizoenen, we gaan de hele winter door, begint het wedstrijdseizoen eigenlijk met de inmiddels wereldbekende International Easter Optimist Regatta. Tijdens de Paasdagen komen ruim 250 Optimistzeilers uit meestal zo’n 15 landen naar de Braassem om een serie wedstrijden te varen waar na zeven races uiteindelijk de Easter Regatta Champion uit moet voortkomen. Bekende zeilers als Serge Kats en Lisa Westerhof wonnen ooit een Easter Regatta op de Braassem. In 1998 en 1999 ging de eer naar de Brit Paul Campbell-Jones. In 2000 hadden we weer een Nederlandse winnaar, namelijk Steven Le Fevre die deze prestatie herhaalde in 2002, nadat de Belg Corentin Demanet in 2001 de sterkste was.

Gedurende het jaar worden over het algemeen enkele klasse evenementen georganiseerd en zijn er de vaste wedstrijdseries zoals de Voor-Braassem, de Zomerwedstrijden en de Na-Braassem die traditioneel in september gevaren wordt. Vaak ook worden in de zomermaanden Nederlandse Kampioenschappen georganiseerd voor de Solo, de Regenboog, de Flying Dutchman, de Efsix en de Sharpie. Er waren ook kampioenschappen voor de Pampus, O-Jol en Randmeer. Op de Braassem werden ook kampioenschappen verzeild in de 12vts Jol, Regenboog, 5.5m en Valk. De Braassem probeert zich altijd flexibel en facilitair op te stellen zodat de zeilers "waar voor hun geld" krijgen en met een goed gevoel huiswaarts gaan.

Ook voor de leden onderling worden er regelmatig wedstrijden georganiseerd. De DiZeBra (DInsdagavondZEilen op de BRAassem) mag zich al ruim 10 jaar op nog steeds toenemende belangstelling verheugen.

In de winter varen we, indien mogelijk op de vierde zondag van de maand, winterwedstrijden voor kajuitjachten. Gezeild wordt in ORC, MaxFun, J/24 en een bijzonder groot veld J/22’s. Op een goede zondag is een veld van tegen de 50 J/22's geen uitzondering. Gemiddeld varen er ruim 80 schepen tijdens de relatief korte wedstrijden. Na afloop worden in het clubhuis de uitslagen bekend gemaakt en de prijzen verdeeld. Doordat de Braassem zich gelukkig kan prijzen een beroep te mogen doen op een aantal vaste sponsors kunnen we de deelnemers verrassen met vaak bijzonder mooie prijzen.

Klassenorganisaties die nadere inlichtingen wensen te ontvangen over de organisatie van evenementen op de Braassem kunnen een mailtje sturen aan de commissaris wedstrijden, wedstrijden@braassemermeer.nl

Voor overige inlichtingen over ligplaatsen wende men zich tot de ligplaats@braassemermeer.nl

Vertrouwenspersoon

De omgangsregels van de WV. Braassemermeer

De WV Braassemermeer gaat uit van omgaan met vertrouwen en respect voor elkaar. Dit blijkt in de praktijk plezierig te werken. Binnen de vereniging worden veel activiteiten ontplooid en al die activiteiten moeten in een veilige omgeving plaatsvinden. Trainers, opleiders en leden hebben hier over het algemeen aandacht voor.

Dit zijn de regels van de Braassem:

1. Leden/trainers/ begeleiders van de Braassemermeer (hierna te noemen leden) moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen alle leden zich veilig voelen.
2. Leden onthouden zich van elke vorm van (machts) misbruik of seksuele intimidatie tegenover andere leden.
3. Seksueel handelen en seksuele relaties tussen leden/begeleiders en het jeugdige lid/deelnemer tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
4. De leden onthouden zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
5. De leden heeft de plicht andere leden of deelnemers te beschermen tegen schade en (machts) misbruik als gevolg van (seksuele) intimidatie.

De NOC NSF ondersteunt sportverenigingen doormiddel van het onder aandacht brengen van problemen met betrekking tot seksuele intimidatie. Bij het NOC*NSF telefonisch meldpunt worden jaarlijks tussen de 80-100 meldingen geregistreerd. Dit is zeker niet een goede weergave van het werkelijk aantal incidenten, dat ligt zeker hoger. Seksuele Intimidatie treft jaarlijks gemiddeld 20 verschillende takken van sport.
In 70% van de meldingen is het slachtoffer een vrouw, in 30% een man. De aard van de meldingen varieert van verbale intimidatie en niet-functionele of ongewilde aanrakingen tot aanranding, verkrachting en langdurig seksueel misbruik. Een derde van alle meldingen bestaan uit deze laatste drie categorieën. Van deze slachtoffers is 95% jonger dan 20 jaar en 60% zelfs jonger dan 16 jaar.

Wat is seksuele intimidatie?
Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

Voor meer informatie bezoek je de site: www.watisjouwgrens.nl

Ondanks goede afspraken kan het helaas soms verkeerd gaan en dan is het belangrijk dat deze problemen zo snel mogelijk worden besproken, en mogelijk opgelost. Blijf niet doorlopen met een gevoel van onveiligheid of intimidatie. Hoe eerder het bespreekbaar wordt gemaakt hoe kleiner het probleem mogelijk gehouden kan worden. Er zijn altijd minimaal 2 partijen betrokken die beiden een kans moeten krijgen hun verhaal te kunnen doen.

Wat doet een VertrouwensContactPersoon” (V.C.P)
Seksuele intimidatie komt overal voor: op het werk, in de disco, op school… en helaas ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies. Of gewoon voor een luisterend oor. De vertrouwenscontactpersoon luistert in vertrouwen naar de problemen die zijn ontstaan en heeft een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet als er strafbare feiten zijn gepleegd omdat er dan een burgerplicht is om deze bij de politie te melden. Problemen moeten in principe door de betrokkene zelf worden opgelost en niet door de vertrouwenscontactpersoon, maar er wordt wel geholpen een weg te vinden om tot een adequate oplossing te komen.

De WV Braassemermeer heeft recent Lidewij van der Gronden aangesteld als vertrouwenspersoon. Je kunt Lidewij bereiken door een mail te sturen naar: vertrouwenspersoon@braassemermeer.nl 

Er is tevens een mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met een meldpunt bij de NOC NSF. Dit meldpunt (0900-2025590) is 24 uur zeven dagen per week bereikbaar en is beschikbaar voor eerste opvang, vragen en advies aangaande seksuele intimidatie in de sport. Het meldpunt verwijst voor verder advies en ondersteuning bij incidenten door naar de NOC*NSF poule van vertrouwenspersonen en adviseurs die regionaal ondersteuning en advies bij incidenten geeft aan zowel slachtoffers, beschuldigden als sportorganisaties.

Vrijwilligersverzekering

De gemeente Kaag en Braassem een vrijwilligersverzekering afgesloten voor mensen die voor een organisatie vrijwilligerswerk verrichten. Gelet op het maatschappelijk belang van dit vrijwilligerswerk ziet de gemeente het als haar taak om voor deze vrijwilligers een vrijwilligersverzekering af te sluiten.

De vrijwilligersverzekering is voor vrijwilligers die binnen of voor een organisatie (vereniging, instelling, kerk, dorpshuizen, dorpsraden et cetera) onbetaalde werkzaamheden, met een maatschappelijk belang verrichten voor derden. Indien er uitsluitend een vergoeding wordt ontvangen die wordt gehanteerd als grens door de Belastingdienst voor vrijwilligersvergoedingen, kunt u ook gebruik maken van deze verzekering. Deze werkzaamheden kunnen regelmatig terugkerende activiteiten zijn maar ook eenmalige werkzaamheden. Ook de leeftijd van de vrijwilliger en het aantal uren dat iemand vrijwilligerswerk verricht zijn niet van belang. Het enige criterium is dat de vrijwilliger binnen of voor een organisatie actief is. De verzekering bestaat uit een ongevallen- en een persoonlijke eigendommenverzekering, een rechtsbijstandsverzekering plus een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen. Deze verzekering biedt een ruime dekking.
Om gebruik te kunnen maken van deze verzekering is het voor organisaties niet nodig om vrijwilligers te registreren. Ook de vrijwilliger hoeft zich vooraf niet bij de gemeente te melden. Geadviseerd wordt om niet de eigen verzekering en op te zeggen, de eigen ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering moeten worden aangehouden.

In geval van schade kan de vrijwilliger een schadeformulier, invullen en digitaal verzenden. Voordat de gemeente het formulier naar de verzekeraar doorstuurt kan zij bij de vrijwilligersorganisatie aanvullende informatie vragen. Voor een schadeclaim wegens diefstal is het bovendien nodig dat de indiener eerst aangifte bij de politie doet. Vervolgens stuurt de gemeente het formulier door. Centraal Beheer Achmea handelt de schade direct af met de verzekerde en bericht de gemeente hoe de schade is afgehandeld.