Beleidsplan ten aanzien van een veilige sportomgeving

Bij de WV Braassemermeer worden jaarlijks vele trainingen, opleidingen en wedstrijden georganiseerd voor de zeilende jeugd. Ten einde een veilige sportomgeving voor de deelnemende jeugd te waarborgen heeft het bestuur een beleidsplan “veilige sportomgeving” opgesteld. Dit beleidsplan wordt jaarlijks door het bestuur beoordeeld en waar nodig aangepast. De verantwoordelijkheid voor het naleven van de beleidsregels ligt bij het bestuurslid, die de activiteit waarin de sporters actief zijn, in zijn portefeuille heeft. Het beleidsplan is voor iedereen toegankelijk, op te vragen bij de coördinator VOG. Op onze website hebben wij een ons beleidsplan gepubliceerd.

Aannamebeleid
Aanmelden nieuwe vrijwilligers: zo mogelijk wordt door het betreffende bestuurslid de antecedenten van de kandidaat beoordeeld. Daarnaast wordt een VOG aangevraagd voor de kandidaat. Nadat de VOG is getoond aan de coördinator VOG, wordt in ons administratie systeem een melding daarvan gemaakt. Iedere drie jaar wordt een nieuwe VOG aangevraagd. Zonder VOG mag een vrijwilliger zijn/haar taken niet uitvoeren.

De vrijwilliger wordt op de hoogte gebracht van de gedragsregels begeleiders in de sport, zoals die ook die gelden bij de WV Braassemermeer en bij het Watersportverbond (zie downloads)

Instructie

Jaarlijks, aan het begin van het seizoen, wordt door de betreffende bestuursleden of een vertegenwoordiger, voor de vrijwilligers kort samengevat herhaald wat wij verstaan onder veilig gedrag en wat de gedragsregels bij onze vereniging zijn. Wij trachten te streven naar een open cultuur, waarbij betrokkenen elkaar kunnen en moeten aanspreken op mogelijk ongewenst gedrag. Ook bestaat de mogelijkheid dit ongewenst gedrag te melden bij het bestuur, zowel door de vrijwilligers als door de sporters.

Uitvoering

Wij verwachten, dat de begeleiders/trainers bij hun taken de “gedragsregels begeleiders in de sport” als uitgangspunt nemen. Ten einde de sociale controle zo groot mogelijk te houden, gaan wij uit van het minimaal vier-ogen principe. Hierdoor zal de kans op onopgemerkt ongewenst gedrag worden geminimaliseerd. Daarnaast vragen wij de vrijwilligers bij vermoedens van ongewenst gedrag ook een melding te doen aan het organiserende bestuurslid of bij de vertrouwenspersoon, zodat dit besproken kan worden. Aan iedere vrijwilliger die met de sporters in aanraking kan komen, worden de “gedragsregels begeleiders in de sport” uitgereikt.

Vertrouwenspersoon

Wij beschikken over een onafhankelijke vertrouwenspersoon, die bereikbaar is via vertrouwenspersoon@braassemermeer.nl. Deze vermelding staat ook op onze website onder contacten.

 

Downloads: